KRYON (channelling)

 

LÁTHATATLAN DOLGOK

 

 

E channelinget Mt. Shasta-ban, Kaliforniában adták át, a 8. Éves Fény Konferencián

2005. június 18-án

 

Üdvözöllek kedveseim, Kryon vagyok, a magnetikus szolgálatból! Annak eszméje, hogy egy üzenetet közvetíteni lehet a fátyol túlsó oldaláról egy Emberi Lény által úgy, ahogy ma láthattátok, órákon keresztül, meghaladhatja egyesek hiszékenységét. Most újból el kell mondanom nektek: mindig is ezt az utat alkalmazták. A bolygótokon lév? összes írást a Szellem csatornáján keresztül beszél?, a Szeretet hatása alatt lév? Emberi Lények írták. Isten legmélyebb szavai a történelem folyamán a Szellem szavait tolmácsoló Emberek szavai voltak. Mindig létezik egy összekapcsolódási lehet?ség, mivel ezt emberi állapototok tartalmazza. Mi is így kapcsolódunk össze veletek, és ily módon vagytok ti itt. Sokan vannak itt, (a hallgatóságban és azok közt, akik e channelinget olvassák) akiket ti nem láthattok. Újból megismételem, ez hihetetlen azoknak, akik a 4-D-ben élnek, ezt érzik saját valóságuknak. Engedjétek meg, hogy szünetet tartsak addig, amíg a hallgatóság elhelyezkedik! Ez egy csodálatos hely! Az alapcsoport itt van és érz?dik egy er?s emóció! Sokan közületek már régóta várnak arra, hogy itt lehessenek, és személyesen találkozhassanak veletek. El?z?leg arra kértelek, hogy érezzétek ezeket az entitásokat. Mondottam már nektek, hogy annak ténye, hogy tehettek valamit értük és ezért a bolygóért, annyit jelent, hogy legalább létezésükben hisztek. Hitetek továbbra is próbát jelent, mivel azok a dolgok, amiknek megértésére kérünk titeket, mindig láthatatlanok - láthatatlanok!

 

Ráadásul íme valami hihetetlen: Létezett egy ?srégi civilizáció, aminek nyomát senkinek sem sikerült megtalálnia ? és ez oltotta be az emberi természet magvát: dimenziókon kívüli volt ez, mellyel ti nem rendelkeztek és nagyon hosszú id?n át itt élt ezen a bolygón. Magas technológiával rendelkezett, melyet képtelenek vagytok leírni, és amikor a dolgok bizonyos állapotba jutottak, e civilizáció rájött, hogy elpusztíthatják, ezért felkészítette bizonyos polgárait ? megváltoztatva dimenzionális szempontból ? hogy vegyék át az egység egy részét és költöztessék egy sötét helyre, a föld gyomrába. Ott, egy potenciális id?t várniuk kellett, amíg a Föld segítségükkel újból használni tud - mely id? most érkezett el. És azt mondom nektek, kedveseim, hogy akkor, amikor eme üzenet eljut a 4D-s fülekbe, mesének fog t?nni számukra! Ez sokaknak értelmetlen. Talán a mai értelmetlenség a jöv? valóságává fog válni?

 

Azonnal fogunk beszélni a tudományról. Miel?tt hozzákezdenénk, érthet?vé kell tennünk az érthetetlen fogalmát számotokra!  "Mit mondott Kryon?" ? gondolják egyesek. Hogyan segítsünk nektek megérteni ezt a beszélgetést? Mesékkel fogjuk kezdeni. Ha interdimenzionális dolgokról beszélünk nektek, metaforákat kell adnunk, ezért engedjétek meg nekem, hogy felkínáljak most nektek két metaforát. Ti 4D-ben éltek, azonban egyesek 3D-nek nevezik. Megfelel ennek korlátoltsága, mivel ez a ti választásotok; íme hogyan van elrendezve, tesztként számotokra. E teszt kihívása abban áll, hogy behatoltok abba, amit biológiának neveztek, amit 4D-nek hisztek és megtaláljátok az interdimenzionális szikrát, mely lehet?vé teszi számos dolognak megtörténését. Egyesek ezt DNS-etek részeinek aktiválásának nevezik. Oh, ez annyira lineáris leírás! Ez túlmegy ezen, azonban ti nem észlelhetitek! Én sem taníthatlak meg erre, mivel észlelésetek korlátain túl van. Egyszer?en: megmagyarázhatatlan.

 

Adok most nektek egy metaforát arról, hogy mi a megmagyarázhatatlan: Egy pillanatig képzeljétek el, hogy leszálltok egy olyan bolygóra, ahol el?ttetek mindenki csak fehérben és feketében látott. Most, ez a fejl?désük és jól szolgál nekik. ?k a szürke millió változatát látják és tetszik nekik! Ez valami szép számukra. Semmi mást nem tudnak elképzelni és nagyon elégedettek ezekkel. ?k a szürke árnyalatokból ? a legfehérebb fehérig és a legfeketébb feketéig látnak és szeretnek bemenni az erd?be és látni ezt a sajátságos szürkeséget, és ez nagyszer? számukra. Oh, ?k annyira szeretik a természetet! Íme mit nyújtott számukra evolúciójuk és ez annyira mély. Azonban szemeik különböznek a tietekt?l. Amikor leszálltok bolygójukra, az a ti dolgotok, hogy mondjatok el nekik mindent a színekr?l! Elmondom mi fog történni veletek: Nem sok id? múlva, kerülni fognak titeket. Ezt fogják rátok mondani: "Íme, ott megy valaki, aki különös dolgokat lát!" Próbál nekünk valamit elmondani, azonban mi semmit nem látunk abból, de ? sokkal többet lát, mint mi. Mindezek itt nem léteznek, tudjátok? ? azt akarja, hogy mi túllássunk valóságunkon, azon, amir?l tudjuk, hogy létezik. Talán nem kellene egy ilyen személy közelében lennünk..." Nem ismer?s ez nektek? Próbáltatok már valaha mesélni egy barátotoknak spirituális Akasha energiátokról? (elmúlt életek) Mi volt a reakció? Talán ezt mondta: "Van valami bizonyítékod? Hogyan láthatsz egy ilyen dolgot? Ki vagy te, hogy ilyen dolgokról beszélsz nekem?" Hogyan magyarázhatók meg a színek valakinek, aki csak feketében és fehérben lát?

 

Még egy metaforát kínálok nektek: Hogyan tudjátok leírni a színeket egy vaknak? Gondoljatok ezekre! Nekik még az árnyék fogalmuk sincs meg! ?k sem feketét, sem fehéret nem látnak, és ti azt hiszitek, hogy le tudjátok írni a színeket nekik? Ez a dolog nem megvalósítható, mondhatjátok. És ha ezt mondjátok, teljesen igazatok van! Nehéz egy 4Dimenziós embernek, a 12D-r?l beszélni; íme ezt próbáljuk mi megtenni!

 

Engedjétek meg, hogy adjak még egy példát a mai utazásunkkal kapcsolatosan, melyre kés?bb vissza fogunk térni! Íme egy újabb történet számotokra: Leszálltok egy olyan bolygóra, ahol mindenki vak. Nagyon jól boldogulnak, mivel megtanulták lépésben mérni a távolságokat. Agyuk számítógéphez hasonló, azonban amikor járnak, nagyon jól ismerik a földet merre lépnek, tudják hol vannak a meredélyek, hol vannak a dombok. Nagy távolságokat beutaztak már és sorozatos kizárásokkal ki tudják kerülni a veszélyes helyeket. Tudják, hol vannak a hegyek, tavak és völgyek. Fejlett civilizációjuknak köszönhet?en ?k nagy kockázatokkal, nagy távolságokat bejártak már. Történelmük során sok lakost elveszítettek már és most megéneklik ?ket. ?k tévedés vagy ütközés nélküli helyváltoztatásra képesek, mivel pontosan tudják hol vannak, és fejlett agyuknak köszönhet?en képesek emlékezni mindenre.

 

Ekkor ti megjelentek bolygójukon, emberi látásotokkal. Képzeljük el eme beszélgetést! Ti leszálltok és körbenéztek. ?k köszöntenek titeket és örülnek, hogy látnak! Mindenkit szívesen fogadnak, aki más bolygóról érkezik hozzájuk. A vendégeik vagytok. Ti, túlnéztek a hegyen és ennek különleges formája és csodálatos színei vannak. Ekkor ezt mondjátok: Tudjátok, egy különös alakú hegy van nyugat felé... Ekkor ?k azonnal visszalépnek néhány lépést és ezt mondják: "Honnan ismeritek e helyet, hiszen nem is voltatok ott?! Nekünk háromévi utazásunkba került, miközben 18 embert veszítettünk el! Meg kellett tudnunk hol vannak a csúcsok és a szakadékok, a lejt?k és a folyók. És ti, utazás nélkül tudjátok, hol van az a hely?" Eltávolodnak t?letek. Nagyon különböztök t?lük és elkezdenek félni. Egyesek közülük csalóknak hisznek titeket, akik meg akarjátok hatni ?ket túlvilági er?tökkel. Honnan tudnátok pontosan a hegy formáját és azt, hogy nyugat felé van? Ti csak találgattok. Soha nem voltatok még ott, id?tök sem volt rá. Nincs ahonnan ismerjétek azokat a dolgokat. Íme kedveseim, leírtam a köztetek és a lemúriaiak között lév? különbséget. Ti, egy pillanat alatt behatoltok oda. E leckénk témája igazi tudományt nyújtani nektek, mely láthatatlan. És talán egyáltalán nem képzelet szüleménye - ez kiterjeszti logikátokat a valóságotokon kívül lév? dolgok irányában, melyek tulajdonképpen benne találhatóak, csak láthatatlanok.

 

Kedveseim, adok néhány képzetet, hogy gondoljatok reájuk! Gondoljatok két dologra az asztalon, lehetnek például két alma! Mit láttok? "Jól van, Kryon, látok egy tárgyat, majd van egy tér köztük és egy újabb tárgy következik. És látok még egy asztalt is." Ez annyira jellemz? a ti valóságotokra. Azonban az általunk kínált információnak tudományos jellege van. Nem létezik olyas valami, hogy "a köztük lév? tér". Mindezek egy állandó és folyamatosan változó energiakontinuumban vannak! És ha lenne interdimenzionális szemüvegetek, nem két tárgyat látnátok az asztalon. Ellenben látnátok egy folyamatot! Ebben a folyamatban a színek el fogják mondani nektek, hol vannak az energiakülönbségek ahhoz, hogy megalkothassátok a térben azt, amit ti szilárdnak hisztek. Ezek egyáltalán nem dolgok! Ezek egy állandó mozgásban lév? energiafolyamat! Nem tudom megmagyarázni ezt mással, mint ama bizonyos interdimenzionális szemüveggel, és közlök most veletek egy drámai dolgot: ez meg fogja mutatni nektek, hogy nem létezik olyas valami, mint a tárgyak közti tér. Elváltatok valakit?l, akit szerettek? Talán a Föld másik részén tartózkodik? Nem létezik olyasvalami, mint a köztetek lév? tér! Nem létezik. Ti most, ebben a pillanatban is, össze vagytok kapcsolódva egymással. Kvantumszinten ti kapcsolatban vagytok. Oh, engedjétek meg nekem, hogy mondjak egy másik példát, ez a legnagyobb, amit újból hallanotok kell! Mit hisztek, mi választ el titeket attól, akit szerettetek és nemrég elveszítettetek? Figyeljetek jól, veletek beszélek!(Kryon tudja, ki van itt és ki olvassa ) Mit gondoltok, mi választ el titeket? Egy végtelen tér? Azt hiszitek, hogy a halál? Megmondom az igazságot: Nem létezik tér közöttetek - csak az interdimenzionális érzékelés!

 

A reális dimenzióban (nem 4D) nem létezik lineáris id?, sem távolság! Az élet örökkévaló! Ti csupán emberi életeteket tudjátok felfogni, minden létez?ként. És ez nevetséges, Lemúriaiak, és ti tudjátok ezt! Íme, újból a bolygón! De ti nem látjátok ezt, ugye? Számotokra ez el?ször történik. Nem létezik tér azok közt, akiket szerettetek, és akiket elveszítettetek. Egyáltalán nem létezik. De, ti a 4D-ben azt állítjátok, hogy létezik és siratjátok azokat, akik a 4D-b?l átmentek abba, amit ti emberi halálnak neveztek. Azonban akkor, amikor felteszitek ama interdimenzionális szemüveget, ?k itt vannak! Így gondoljatok erre! A hallgatóság emberi lényekb?l áll, és itt van még a több milliónyi lemúriai is, épp a mögöttem lév? hegyben. És létezik még egy angyali környezet is, a fátyol felém lév? részén, akik Kryonnal jöttek. Létezik mindeniketek környezete még (vezet?itek csoportja). Közületek egyesek ezt mondhatják: "Hova fognak ezek mind leülni?" (nevetés) Mit szóltok ujjaim hegyeihez? (Lee mutatja ujjait) Nem tudjátok megérteni ezt ugye? Azonban ?k mégis mind itt vannak. Egy fels?bb fizikáról van szó - ahol nincsenek távolságok, sem id?szerkezetek! Tudjátok, ez lehetséges! Az interdimenzionalitásban a konfiguráció, forma, id?, távolság - egyáltalán nem léteznek, úgy mint számotokra. Most, egyeseknek nagyon érdekes tudományos témák fejtegetésébe kezdünk. A negyedik dimenzióban, amikor tudósaitok felfedezték az atomnak és részecskéinek szerkezetét, felfedezték, hogy végtelen tér létezik a nukleonok és az elektronköd között, mindenik atomban. Ez végtelen tér volt, az atomegység anyagához viszonyítva. Nagy tér van a részek között, így a tudósok az anyagot nézik és ezt mondják: "Tudtátok, hogy az anyag nagy része semmib?l áll... csupán térb?l?" Van értelme ennek? 4D-s logikátok fogalmai szerint a valóságotokat alkotó fizikai tárgyak nagyrészt üresek, az atom részei között?! Nem, nem azok! Most, tegyétek fel szépen különös interdimenzionális szemüvegeiteket és elmondom nektek, hogy nem létezik tér/?r, a nukleon és az elektron-felh? között. Ellenben létezik egy folyamat, mely megnevezésére nincsenek szavaitok és nekünk sincsenek. Ti magatok kell eljussatok ehhez, mivel ez két energia partnersége közti név, amit Magnetizmusnak és Gravitációnak neveznek. És ez a két testvérenergia abszolút, elválaszthatatlan! Soha nem találjátok meg az egyiket a másik nélkül.

 

Itt a Földön, tudósaitok felfedeztek két nagy dolgot: a magnetizmust és a gravitációt. Ez helytelen. Egyetlen kétjelz?s er? létezik, azonban ti még nem így nézitek ezt addig, amíg teljesen nem tudatosítjátok a folyamatot. "Tanulmányozzuk a magnetizmust!" - mondhatják egyesek. Vagy: "Tanulmányozzuk a gravitációt!" Nem tanulmányozhatjátok egyiket sem a másik nélkül. Az egyik kutatása a másikat is igényeli. Néha az, ami egy kísérlet folyamán történik érthetetlen, és ekkor ezt mondják: "Hát, ez különös. Nem tudjuk felfogni, mi történik itt." Ez annak köszönhet?, hogy a tudósok megpróbálják szétválasztani a folyamatot. ?k külön dobozba kívánják tenni a magnetizmust és a gravitációt, azonban nem képesek megtenni. 

A magnetizmus és a gravitáció szétválaszthatatlanok, és amikor anomáliákat észleltek az egyiknél, a másik okozza azt! Tudjátok, ez egy láthatatlan folyamat! A magnetizmussal folytatott kísérletek elferdítik a magnetizmust és megváltoztatják magát az anyag-transzfer fázisát! Megváltoznak a távolság és az id? paraméterek! Azonban lineáris elmétek megakadályozza e folyamat követését. Ez számotokra láthatatlan.

 

Engedjétek meg, hogy mondjak egy példát erre, amit talán nem tekintettetek folyamatnak. Egy közös, ám nagyon er?s láthatatlan valamir?l van szó. Gyermekeitek gyakran játszanak játékszerekként mágnesdarabokkal. Két mágnes nagyszer? játékszert képez egy gyermek számára. Amikor vesztek két, pár cm hosszúságú mágnesdarabot és bizonyos pozícióban egymáshoz illesztitek, nagyon nehezen lehet szétválasztani ?ket! Teljes er?b?l húzhatjátok. "Együtt blokkolódtak!", kiálthattok fel. De egy másik helyzetben - taszítják egymást akkora er?vel, hogy képtelenek vagytok egymáshoz közelíteni ?ket, bármilyen nagy er?vel is taszítanátok. E két aktív er?vel nagyon jól szórakozhattok. Rekreatív szempontból ti sokféle módon elszórakozhattok e két er?vel. Közületek egyeseknek az íróasztalán olyan játékszerek vannak, melyek egyik vagy másik pólusán egy nagy mágnes pozitív vagy negatív pólusa van felfüggesztve. Úgy t?nik, mintha lebegnének a leveg?ben... Most valaki megkérdezhetné: "Mi hozza létre ezt?" Egy gyermek, látva e forgatókönyvet, azonnal az elemeket kezdené keresni. Milyen gyakran cserélitek az elemeket? - kérdezné, mire a feln?tt azt válaszolná neki: "Nem léteznek elemek és nem kell cserélni sem ?ket, mivel az er? mindig létezik." Ekkor a gyermek rátok néz és ezt kérdezi: - Jól van, de honnan származik az er?? Még egy gyermek is rájön erre! Gondolkodjatok el! Mi hozhat létre egy ilyen állandó er?t... egy bizonyos er?nek vonzása vagy taszítása egész életetek folyamán és tovább? Gondoltatok valaha erre? Semmi nem kapcsolja össze ?ket, nem léteznek elemek, nincs a falhoz függesztve, létezik egy fizikai er?, amit megfigyelhettek, észlelhettek szemetekkel és testetekkel, minden alkalommal, amikor erre vágytok. Észlelhettek ily módon egy folyamatot? Egy láthatatlan folyamatot? Hányan gondoltatok közületek valamikor is erre a jellegzetes er?re? Megmondom mi ez: Ez a gravitáció és a magnetizmus folyamata. Ezek egymásra tev?dnek, egy kölcsönhatást alkotva, mely mindkét mez?ben anomáliát hoz létre, mely olymértékben okoz egyensúlytalanságot a kozmikus hálózatban/rácsban, mely vonzóhatást gyakorol az univerzum fizikai erejére, valami által, ami semminek t?nik. Ha az er? elég nagy, megváltoztathatja a távolságot, az id?t és az anyag jelz?it, vagyis egy atom nukleonjai és az elektronfelh? közötti teret. Ez egy interdimenzionális er?, mely örökt?l létezik és létezni fog! Szeretnétek látni egy ingyen energiával m?köd? motort? Nézzétek a két mágnes rudat! Ennél jobb nem lehet! Ennél egyszer?bb nem létezik! Er?hatások nélkül! Örökkévaló ingyen energia! Gondoltatok valamikor is erre?!

 

Oh, a fizikusok ezt mondhatnák: "Semmib?l nem lehet valamit nyerni. Mindig létezik egy kölcsönhatás, egy csere." Igazuk van. ?k a csere formuláját ismerik, amit képesek megtárgyalni és leírni, azonban ?k nem tudják, honnan származik az er? és valójában ?k nem ismerik a "cserét". Ez nem semmiért valami. Ez egy gigantikus motor része, mely mindig készen áll, hozzáférhet? az er? számára, mely rendelkezik a forrásból származó cserejelz?kkel, mivel az Univerzumban állandója. Ez azt jelenti, hogy bizonyos módon, valahol, még egy mágnes rúd erejét is helyettesítik az univerzumban, a fizika egyetemes törvényeivel. Engedjétek meg, hogy ezúttal kissé többet elmondjak a mágneses motorról. Gondoljatok Földetek északi és déli sarkaira, melyek mágneshez hasonlatosak. Melyek a motor jellemz?i? Egyesek tudományos magyarázatokat kértek err?l. Ezt kérdezték: Létezik egyfajta energiakapcsolat a sarkak között, melyet mi nem láthatunk? A válasz abszolút módon, Igen! Létezik egy interdimenzionális kapcsolat, amit nem láthattok, de amely annyira kompakt/összefügg?, amit ti nem láthattok, képzeleteket is meghaladja. Sokan közületek nem akarják megérteni ezt, ezért gyorsan és egyszer?en megmagyarázom. Egy mágneses mez? sarkai közt létezik egy motor, mely interdimenzionális, vagyis állandóan m?ködik. A pólusok között végbemegy egy folyamat, tehát nem üres tér van. A ti Földetek esetében, rólatok van szó, akik benne vagytok e folyamatban a két pólus között és ez a titka kedves Emberek annak, hogy a föld mágneses ereje hogyan viszonyul a ti biológiátokhoz és DNS-etekhez. Ti már láttátok a mágnesek erejét. Mit szóltok ehhez most, amikor kezditek elfogadni, hogy mindez a láthatatlan er? a számotokra is hordoz valamit? Gondoljatok erre: Egy semmib?l jött er?nek t?nik. Ez tiszta tudomány és még a gyermekek játékai is bizonyítékok erre. Most elmondok nektek még valamit, amin gondolkodhattok.

 

Ti hangokra és színekre osztjátok fel a Fényt. Ezt mondjátok: milyen csodálatos! Bizonyos dolgokat megfelel? színnel társítotok, míg másokat fénnyel, ismét másokat hangokkal ? anélkül, hogy megértenétek azt, hogy a bolygón található minden egyes dolog mindhármat tartalmazza! Ezek az egységhez tartoznak és semmi nincs a Földön, mely mindhármat ne tartalmazná. De ti szétválasztottátok tanulmányozásukat. Oh, ti függetleneknek tekinthetitek, ha ezt választjátok. Azonban ez hasonlatos ahhoz, mint amikor odamentek egy szimfonikus zenekarhoz és megkéritek arra, hogy csupán a heged?t kívánjátok hallgatni, miközben a zenekar többi tagja tovább énekel anélkül, hogy ti hallanátok. Miért tennétek ezt, amikor a kórus a zenekarral együtt annyira mély? Miért szigetelnétek el egy jelz?t azt mondva, hogy most ezt az egy dolgot tanulmányozzuk és az összes többit semmibe vesszük! Azért van ez így, mert ti nem hallhatjátok, nem láthatjátok és nem értékelhetitek a többit. Miért? Mivel ezek gyakran láthatatlanok érzékszerveitek számára. "Kryon, azt mondod nekünk, hogy közönséges dolgaink fényt hordoznak?" Igen, pontosan ezt mondom! Gondoltatok már arra, hogy a fénynek saját energiája van? Gondoltatok már arra, hogy tulajdonképpen lehet az anyag, a folyamat szerkezetének egy épít? kockája? Fel kell fedeznetek ezt! Amikor megteszitek majd, nagy z?rzavart fog kiváltani. Ezek lesznek a hírek: Úgy t?nik, igazán nem értettük meg az anyagot addig, amíg nem tudtuk meg azt, hogy fényt tartalmaz.

 

Kísérletezzetek, hogy megtapasztaljátok azt, hogy igazat mondok nektek! Minden anyagban fel fogjátok fedezni a fényt, még a k?ben is. Oh, ez lehet szubtilis - de létezik. Felhívjuk a tudósokat arra, hogy hozzanak létre egy fényszigetel? kamrát, ahova közönséges dolgokat helyezzenek el. Ezeket vágjátok szét, nyissátok meg, ha így kívánjátok. Ultra fényérzékel? eszközökkel hagyjátok ott egy hétig, kett?ig... vagy még tovább. Nagyon érzékeny fényképez?géppel gy?jtsétek össze a k?zetb?l a teljes sötétségben felszabaduló fotonokat. Garantálom nektek, hogy amikor e kamrából kiveszitek azt a filmet és el?hívjátok, felfedezitek, hogy létezik fény abban a k?zetben. Ha elemzitek azt a fényt, felfedeztek egy vibrációt, mely teljesen értelmetlennek t?nik. Ez túl magas módozat a ti elvárásaitoknak. Ama új vibráció tulajdonképpen egy színt jelent! Amikor nagyon magas vibrációkról kezdtek el beszélni, nem gondoltok a színekre, mivel ez meghaladja az emberi látást.  Oh, de itt van a mi csodálatos látásunkban és csodálatos! Honnan tudom, hát látom ?ket?! Nézlek titeket is, és nagyszer?ek vagytok! Mindennek fénye van! A Fénynek vannak jelz?i, melyeket mérnetek kell ahhoz, hogy megérthessétek, azonban minden vibráció fényb?l és hangokból áll! Micsoda zenekar! Milyen hangokat hoz létre a fény! Látjátok, a fény mindig hang, annak ellenére, hogy ti nem hallhatjátok! Én hallom ezeket és ti is hallhatjátok, amikor nem emberi formában vagytok. Közületek ki hallotta korábban a fényt? Sokan kételkednek bennem közületek!

 

Nézzetek ide: Valamikor a tudományotok rá fog mutatni arra, hogy a DNS énekel! Berendezéseitek mutatni fogják majd nektek, hogyan énekel a DNS és ezt fogjátok mondani: "Hasonlít ez ahhoz, amir?l Kryon beszélt nekünk!"(nevetés) Miért ne spórolnátok energiát már most elhive ezt, miel?tt még tudósaitok nem közölték veletek? Azért van ez így, mert láthatatlan? Ilyen a magnetizmus és a gravitáció is. Közlöm veletek, hogy ezek a dolgok, melyekr?l beszéltem veletek, nagyon közel állnak már most a felfedezéshez. Ennek ténye a Lemúriaiakhoz vezet el minket. Hogyan beszéljünk róluk? (Kryon meditál)

 

Íme, egy különös... hihetetlen fogalom! Egyesek mondhatnák azt is, hogy súrolja az ?rültség határát vagy holdkórosságot! A hegyen, nem messze t?lünk, van egy vortál, amit Shastanak neveztek. Ennek belsejében van egy interdimenzionális város. Elférne talán az ujjbegyemen? Lehetséges. De ti nem akarjátok látni ezt, mivel nem felel meg valóságmegértési és -érzékelési szinteteknek. A lemúriaiak mindenképp itt vannak, a ti hitetek nélkül is. Mondhatják közületek valakik: "Hát, ez egyszer?en nevetséges! Fels?bb tudományra lenne szükség ahhoz, hogy az emberi lények egy részét áthelyezzék interdimenzionális állapotba. És a lemúriaiaknak, még akkor is ha léteztek, nem voltak komputerjeik, teleszkópjaik, sem elektromossággal nem rendelkeztek tudomásunk szerint. Ennek semmiféle bizonyítékai nem léteznek. Mi civilizációjuk bizonyítékait sem találjuk. Ha ?k rendelkeztek volna ezen dolgok valamelyikével, fejl?dtek volna, mi pedig tudnánk err?l, megtaláltuk volna ezeket."

 

Engedjétek meg nekem egy pillanatra, hogy visszavezesselek a vak emberek képéhez! Szeretném, ha 1000 évvel ezel?ttre visszatérnétek. Azóta ?k már fejl?dtek. Uralják a technológiát és minden polgár látja most már azt, ami el?tte van, szkenneléssel valamint radarérzékel?kkel. A színeket még mindig nem tudják észlelni, a fehéret és a feketét sem, azonban már tudják mi van el?ttük és örülnek technológiájuk áldásainak - mely egy fejlett tudomány. Most már vannak számítógépeik, van elektromos áramuk és megtalálták annak módját, hogyan érzékeljék a valóságot, a fejükre szerelt berendezésekkel, melyek jelzéseket küldenek agyukba. Az ?k sajátságos módján e technológia alkalmazásával most már láthatnak.

 

Elb?völi ?ket saját technológiájuk, ti meg leszálltok... és köszöntitek ?ket. Újból ezt mondjátok nekik: "Van amott egy érdekes hegy. Milyen érdekes konfigurációjú, milyen csodálatos színekben pompázik!" Azonban semmilyen érzékel? nincs a fejeteken. Azt mondjátok: De mi látjuk azt! ?k ezt válaszolják nektek: "Nem hiszünk nektek!" És azonnal eltávolodnak t?letek. Ti túlságosan különböz?ek vagytok! E tény, amit ti most tesztek, nagyon hasonló ahhoz, ami a hegyen történik. Ti beskatulyázzátok a 4D-be az emberi gondolkodást, saját történelmetek és képességeitek felhasználásával és ezt mondjátok: "Mivel nekik nincsenek gépezeteik ? számítógépek, teleszkópok, elektromosság ? ?k nem képesek megtenni ezt."

 

Ezel?tt egy évvel, e színpadon a fejlett sumérokról beszéltem nektek, akik a lemúriai civilizációból származnak. A sumérok nemcsak nagyon fejlett, a hatos számrendszeren alapuló matematikával rendelkeztek, hanem megrajzolták Naprendszeretek bolygóinak térképét is. (Berlin Pecsét) Erre ti ezt mondanátok: ?Hogyan lehetséges ez a dolog, amikor nekik sem számítógépeik, sem teleszkópjaik nem voltak?. Közlöm veletek, hogy lehetséges volt, mivel ?k egyszer?en láthatták! Akárcsak a látogatók, akik meg ti voltatok. Az ? látásuk nagyban különbözött a tietekt?l, ti meg képtelenek voltatok ehhez viszonyulni. ?k kapcsolatban álltak! Köztük és a Jupiter között nem létezik tér/?r. Mivel ?k teleszkópok, gépezetek és számítógép nélkül is világosan láttak. Ez az Igazság!

 

"Jól van, Kryon, még akkor is ha a lemúriaiak rendelkeznek saját interdimenzionális szinttel, mennyi ideig léteztek a hegyben? Hány ezer évig? Nem kellene öregeknek lenniük? Nem kellett volna mostanra mindannyian meghalniuk?" Újból megismétlem, hogy ez a ti 4D-s felfogásotok. A régi energiátokban, jelen valóságotokban, ti megöregedtek... és meghaltok. Oh,

kedveseim, sokkal több DNS van biológiátokban annál, mint amennyi jelen pillanatban aktív! Létezik a lemúriai szint, melyr?l a tavaly beszéltem nektek (a DNS hetes szintje). Nem értétek el, tudjátok? Egyesek közületek alig fedezik fel most a hatodik szintet, a kommunikálás szintjét. De a lemúriaiak DNS szintjének e száma aktivált, amit ti még nem értetek el. Melyek ezek az evolúció számára? Hogyan élhetnek ?k olyan hosszú ideig? Szeretnék egy 4D-s példát adni nektek az örök életr?l, és ez benne van biológiai rendszeretekben a bolygón. Ezt a példát azért adtam, hogy megfigyeljétek, hogyan helyezitek el ti valóságotokat.

 

Óceánjaitok mélyének metán-platformja alatt, több láb mélységben a tenger szintje alatt, léteznek nemrég felfedezett mikrobák, melyeket még egyel?re nem tanulmányoztak és nem értenek meg teljes mértékben. Akkor, amikor a felszínre hozták ?ket, a tudósok felfedezték, hogy még a dinoszauruszok korából származnak és még mindig életben vannak! ?k nem beszélnek a mikrobák el?deir?l. ?k az eredeti, igazi mikrobákról beszélnek. Majd felfedezték, hogy azon a helyen, ahol ezeket a mikrobákat találták, nem létezik fény, hihetetlen nyomás van, és semmilyen táplálék nem létezik e mikrobák számára! Tulajdonképpen, ezeknek az él? "földi" mikrobáknak semmilyen saját metabolizmusuk nincsen. Ürülék sem létezik. ?k életben vannak és ennyire öregek, mivel még a dinoszauruszok korából származnak! Ez a dolog öregebbé teszi ?ket, mint a hegy belsejében létez? élet, amit ti Shasta-nak, neveztek ugye? Hogyan lehetséges egy ilyen dolog? Ez tévedés kell legyen, mondhatnátok ti. Kedveseim, a dolgok nem mindig azok, aminek t?nnek! Létezik élet a bolygótokon, mely öregebb a hegyben lév? lemúriaiak koránál. Most, ti tréfálkozhattok is azzal, amit mi nektek mondunk. Hisztek az angyalokban? A Földön, a nagytöbbség hisz az angyalokban. Amikor egy interdimenzionális lényr?l beszélünk, aki innen ment át arra várva, hogy kifejlesszetek egy energiát a bolygón, mely csupán most gyümölcsözik, sokan eltávolodnak t?lünk ezt mondva: "Ez a dolog egyszer?en lehetetlen, nem létezhet!" Mi lenne, ha azt mondanánk nektek, hogy ?k az angyalok? "Ez egészen más, mivel az angyalok isteniek." Jól van, tehát megállapodtunk! Ez Kryon üzenete. Ez azoknak a lemúriaiaknak az üzenete, akik itt vannak, láthatatlan állapotukban, ? akárcsak angyalaitok és vezet?itek. Miért választjátok el ezeket a dolgokat?

 

Ez a Lemúriai Üzenet: "Nemcsak ezt tettük, hanem várjuk, hogy istenségetek harmóniája harmonizálódjon azzal, amir?l mi tudjuk, hogy lehetséges. És az, ami mindannyiunk között létrejöhet, lehetséges, az a béke a Földön! A Földön létezik egy ébredés. Glória neki! Soha nem tudtuk, mi fog történni, azonban a potenciálok mindig ott voltak. Létezik egy vibráció, mely lehet?vé teszi számunkra, hogy megmutatkozzunk a fényben azoknak, akik felkapaszkodnak a hegyre és látni, érezni fognak minket. Soha nem hittük, hogy meg fog történni.? Ez az ? Üzenetük mindenkinek: ?MEGTÖRTÉNIK?!

 

?k táncolnak városaik utcáin! Tudtátok ezt? Gondoljatok erre: Milyen sokáig vártak ?k egy megvilágosodott embercsoportra, hogy eljöjjenek ebbe a szobába és meghívják ?ket tudatukba? Üzenetet hoztak számotokra. Érezzük, halljuk, hogyan örülnek ?k. Mit hallotok ti? "Az igazság az, Kryon, hogy semmit sem hallunk " Miért nem hallgattok figyelmesebben, Emberek?! Talán aktiválhatjátok DNS-etek részeit, hogy végül meghalljátok a Fényt! Láthatatlan - mondjátok ti? Oh, annyi minden van ebben a láthatatlanban, amiben ti hisztek! De a lemúriaiak, a hegyb?l? Jól van, talán ez az a pillanat, amikor elkezdetek végre másképp gondolkodni!

 

Elmondom nektek, mit fogok tenni. Engedjétek meg nekem, hogy bemutassam nektek egyik ?sömet, aki véletlenül ebben a szobában van Emberi Lényként. Sokan közületek azt hiszik, hogy ? Yawee, akir?l már a tavaly is beszéltem nektek (dr. Todd Ovokaitys, DNS-kutató, aki a hallgatóság között van). Nem. Egy másvalakit hoztam nektek. Yawee itt van, és ? az, aki táplálta a tudományt az Újrafiatalodás Templomában. Az ? tudománya szent volt a lemúriaiaknál, mivel ez tartotta életben ?ket fizikai szempontból, ez egy régi eljárás, melyet az emberi evolúció létrehozott a DNS énekének teljes megértése által.

Azonban, Yawee gyakran teljesítette be a gyógyító szerepét is a Templomban. Laboratóriumi munkája nagyon lefoglalta, mivel interdimenzionális látását használta, a DNS spiráljainak látására. Tudjátok, volt neki egy ajándéka. Egymás mellé tette ezeket kifejlesztve a mechanizmust. Megértette a magnetizmust és a gravitációt, valamint azt, hogyan hat ez az emberi testben. Azonban volt még egy híres ember a Templomban, aki a gyógyításokat végezte. Yawee megvalósította a módszert, azonban volt még valaki, aki most itt van közöttetek, aki a gyógyítást végezte. Hogyan hangzik mindez? Megadom nektek a lemúriai nevét, majd egymás mellé fogjuk helyezni mindezeket. E név a hegycsúcstól származik, mely a legmagasabb hegycsúcsok egyike a Földön, melyet most Hawaii nagy szigetének neveznek. Ez volt a legmagasabb sziget, mely soha nem süllyedt el, ezen voltak a m?köd? templomok. Lemúriai neve Ka-oo - kiejtése: kaw-oow. Most, emberi lényként köztetek van ?, aki ezel?tt egy évvel intuitív módon, Kahu-nak nevezte meg magát. (Kahu Fred Sterling). Micsoda egybeesés! És valóban ? az, aki köztetek ül és aki rendelkezik Lemúria gyógyítójának jelz?jével, és része a hegynek, mivel itt újra rátalált testvéreire. ?k ismerik Ka-oo-t, akárcsak Yawee-t és egyetlen pillanatot sem kívánnak elveszíteni, éberen ?rködve a hegy belsejének sötétjében (Kryon mosolyog). Nem mondanám nektek ezeket a dolgokat, ha nem így lennének. Természetesen, a család egybegy?l ezen a helyen.

 

El?készítettem nektek még két dolgot a mai kinyilatkoztatásra és mindkett? a DNS-el kapcsolatos. A következ?t nem fogjátok elhinni! Megadom nektek a DNS egyik jelz?jét, melyr?l röviden már szóltam, azonban eljött a pillanat, hogy beszéljünk err?l és ennek hatásairól. Az emberi tudat rendszere rendelkezik az istenség jelz?jével, amit a DNS tartalmaz. Az egyik fenséges és hihetetlen jelz? a következ?: bármerre mentek, nyoma marad ott DNS-eteknek, ott marad, a körülötte kifejlesztett energiamennyiségt?l függ?en. Ez a folyamat részévé válik és fényt sugároz. El?bb mondottam már, hogy bármerre jártok, a Gaia felismer titeket. Azt is mondottam már, hogy hagytok valamit magatok mögött, bármerre jártok. Ez nemcsak a ti id?metaforátok e bolygón. Tulajdonképpen a biológiáról van szó! Ti energiát sugároztok, szórtok szét magatok körül, bárhol is vagytok.

És miután ti elmentek, sok id?vel is, ott marad az. Emberi Lényként egyik helyr?l a másikra járva, mindenhol energia-lenyomatotokat hagyjátok, amit ti interdimenzionális dolgoknak neveznétek, mely még a 4D dolgaira is hat. Az egész emberiség rendelkezik ezzel a képességgel. Azonban ez nyomatékosabban jellemzi azokat, akik elérik az önmagukban lév? istenséget és kezdenek felébredni, mivel DNS-ük válaszol és az energia növekedik akkor, amikor istenségeteket hívjátok! Azt mondom tehát nektek, hogy Emberi Lényként létezik a DNS-etek által alátámasztott tudatotok, mely energianyomatot hagy mindenen, amerre jártok és ez ott marad. Ez egy mély dolog! Sok mindent megmagyaráz. Megmagyarázza az imádság erejét. Megmagyarázza a szellemek jelenlétét. Gondoljatok erre - gondoljatok az emberi tudat által hagyott energiára és arra a tényre, hogy ez hátramarad az ember távozása után. "Jól van, Kryon, ez sötét energiának hangzik számomra." Nevezzétek ahogy akarjátok, azonban ez csupán egy energia-lenyomat, bevésés. Nem ítélkezhetünk e vibrációval kapcsolatosan. Ez az Útnak egy részét képezi, melyben a föld rendszere együtt hat veletek.

 

De, ha sötétségre és fényre akarjátok szétbontani ezt, a sötétség minden pillanatban veszít, mivel az általatok hordozott isteni fényt messze viszitek és ez a leger?sebb! És ezt a fényt bevésitek a földbe és nagyon sokáig ott fog maradni. Ez az a folyamat, melyre senki sem gondolt, és amely formálja a Geea vibrációját. Akkor, amikor az emberiség elhatározza, hogy magasabban fog vibrálni és megváltoztatja gondolkodását - minden megváltozik, a Föld maga is. Gaia válaszolni fog nektek!

Utasítottam partneremet, hogy keressen bizonyítékokat erre. Három héttel ezel?tt, keresett és megtalálta azt, amit holnap be fog mutatni nektek (a vasárnapi szemináriumon) ? a DNS bevés?désének bizonyítékát az anyagba (amit DNS fantomnak neveznek). Most már tudományos bizonyítékok is alátámasztják ezt. A tudósok még nem értik e jelenséget, azonban megfigyelték már, lemérték és tudják, hogy reális. Ezek a dolgok kezdenek majd nyilvánosságra kerülni. A DNS nem az, aminek ti hiszitek. Az emberi tudat nem az, aminek ti hiszitek! És ráadásul mindezek a dolgok - láthatatlanok... akárcsak e teremben jelen lév? lemúriaiak!

 

A DNS 10. SZINTJE

 

Összegzésképpen arról a DNS szintr?l fogok beszélni, melyet a Lemúriaiak a legtöbbet használtak. Miután elmondom nektek, akkor sem fogjátok megérteni. De ezt fogjuk tenni, mivel megtehetjük és mivel közületek egyesek számára az ezoterizmus érdekesebb annál, amit most mi be fogunk mutatni nektek. Mi most a tizedik szintet fogjuk bemutatni nektek. El kell mondanom azt, hogy a tíz, tizenegy és tizenkettedik szint nagyban különbözik a többi szintekt?l. Elnézést kérünk az itt jelenlév? interdimenzionális családtól, hogy kiragadjuk ezeket a dolgokat és az emberek számára egy számozott dobozba helyezzük, mivel tulajdonképpen a teljes DNS együtt dolgozik! Azok, akik interdimenzionálisak, most nevetnek. Ezt mondják ?k: Olyan ez, mintha kifestenénk egy fürd?kádat majd ránézve ezt mondanánk "Határozzuk meg a részeit! Nézzétek, íme van egy forró és egy hideg része ennek. Majd léteznek molekulái és atomjai ennek." Ki akar ilyet tenni? Ti csupán meg akarjátok érteni és örülni kívántok ennek, ugye? A fürd?kádról van szó, nem pedig ennek részeir?l!

 

Valóban, ti meg akarjátok érteni és örülni kívántok a teljes DNS-nek, azonban mi részekre szedjük, mivel ti így szeretitek. Ezért mi vesszük a tizedik darabot, hogy egy évig örüljetek ennek látásának, mivel ti lineárisak vagytok. És mivel mi értjük ezt, lineáris módon kínáljuk nektek a tizedik szintet. A tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik szintek a folyamat kulcsszintjeit jelentik. Ezek az akciószintek, a harmadik szinten túl, melyr?l el?bb már beszéltünk. A DNS kölcsönhatásban van minden szinten, egy körhöz hasonló módon. Legnehezebb dolga a partneremnek abból származik, hogyan magyarázza meg nektek szavakkal a DNS szinteket. Mi több, az ? tiszteletére, miközben veletek egyszerre hallja ezeket, adok számára egy problémát:

Könyvet kell írnia ezekr?l! (Lee kicsire összehúzódik)

 

A DNS tizedik szintjét Va'yik'ra-nak nevezik. Va'yik'ra. Jelentése: HIVÁS AZ ISTENSÉGRE! Ez egy akciószint. A lemúriaiak számára egy más neve volt ennek, akik nem foglalkoztak a tizenkét szint külön megnevezésével. ?k a DNS-t oltárnak, létezésük isteni forrásának, második látásuknak tekintették. ?k nem biológiának látják, amit az emberi testben kell tanulmányozni. ?k életfolyamatnak látják! ?k azért szeretik Yawee -t, mivel ? képes volt átvenni és olyan mértékben megérteni, hogy hosszú élettartamukat lehet?vé tegye. ?k azért szeretik Ka-oo-t, mivel ? képes volt rájuk helyezni kezeit és egy asszisztált magnetikus folyamatban tulajdonképpen aktivizálta hívásukat az isteniségre. Tehát az Újrafiatalodás Temploma nem csak egy olyan hely volt, ahol ?k meggyógyultak. Ezen a helyen találtatok önmagatokra, jövés-menésetek közben! Micsoda tapasztalat!

 

A lemúriaiak, akik kijöttek a hegyb?l, ebbe a szobába, örülnek most és ezt mondják: "Pontosan így történt! Oh, létezik valaki, aki kinyilatkoztatja hogyan éreztük magunkat, mi történt és miken mentünk át, azokban az id?kben, ébredésünkig". Íme azoknak a lemúriaiaknak az ígérete: Meg fognak mutatkozni el?ttetek! Egy napon, amikor a nap beragyog titeket, menjetek fel a hegyre! Ezek a lemúriaiak meg fognak mutatkozni és nem emberi formájuk lesz. ?k fény, színek és hangok lesznek, az interdimenzionális valóság vibrációját képviselve. Hallgassátok a kórust! Menjetek el a szállodából és csillogó fényeket fogtok látni, vagy legalábbis érezni fogjátok energiáik színét! És közületek egyesek már érezték. Egy akciószintr?l van szó, az istenségre való meghívásról, a szellemmel való összekapcsolódás és gyógyulás leger?sebb részének aktivizálásáról! Mit gondoltok, mi a gyógyulás? Amikor egy test isteni módon kiegyensúlyozódik, nem enged megtörténni nem megfelel? dolgokat. Hogyan próbáljátok megváltoztatni korai öregedéseteket? Talán ideje lenne beszélnetek egy lemúriaival! Tudjátok, ?k jelentik számotokra az el?szobát? Oh, szeretteim, ti vagytok a század Fény Házai, éppen ezért szeretném, ha lassan közelítenétek meg ezt. Soha nem létezett még egy ilyen lehet?ség. Kedves hallgatók és olvasók, 16 éven keresztül lehet?vé tettétek hangom eljövetelét e férfi hangja által, és most kiegyensúlyozódtunk és készen állunk a csodákra a hallgatóságban. Ezel?tt soha nem történ hasonló dolog, ily módon. Soha nem voltak együtt még Yawee és Ka-oo egy helyen. Soha nem élveztem eddig a lemúriaiak energiájának támogatását ily módon, mint ebben a változások évében.

 

Ti komolyan gondoljátok testetek megváltozását? Jól van, ha ott maradtok névtelenként, nem lesz túl sok energia körülöttetek.

Mi mindannyian, beleértve Kryon-t és környezetét, szeretnénk egy pillanatig elvinni titeket, hogy hihetetlen gyógyító er?t küldjünk nektek. Nem szeretnénk senkit sem megzavarni, azonban ez az els? alkalom, amikor megkérlek arra, hogy ha komolyan gondoljátok életetek megváltozását most és ahhoz, hogy megtörténhessen a gyógyulás ebben a teremben, álljatok fel! Igen, álljatok talpra! Ne álljatok fel, ha nem hisztek ebben! (Az egész hallgatóság, 500 ember, talpon áll)

Most, engedjétek meg, hogy vezessünk titeket! Az itt lév? környezetem tudja mi a dolga, mivel ezért vannak itt. A hegyb?l jöv? lemúriaiak örülnek, lábon állnak és ezt mondják: "Végre! A beleegyezés/kötés itt van és a bizalom is itt van!" Érezzétek a Szellem egységének nyomását, miközben testvéreitek taszítanak! Engedjétek, hogy lábaitok és testetek teljesen lemosódjon, megtisztuljon fejetek búbjától a lábujjaitokig! Engedjétek, hogy ez egy beavatás legyen a gyógyulásban, mely e hét folyamán és azután meg fog jönni! Közületek haton átváltoznak most... már nyolcan... negyvenen vannak! Tartsd együtt ezt partnerem, mivel soha nem láttatok ilyet ezel?tt! Halljátok, ahogy örülünk? Halljátok a kórus énekét? Ha halljátok, ez a ti isteni módon kiegyensúlyozódó DNS-etek hangja! (megkérik a hallgatóságot, hogy üljön le)

 

Kedveseim, ideje elmennie a szenvedéseknek! Egyesek közületek félre fogják tenni azokat a terheket, amiket hosszú ideje cipelnek már magukkal, mivel mi most lemosunk titeket és kiegyensúlyozódtok. Érezzétek a szell?t! Érezzétek az érintést!  Egyesek virágillatot fognak érezni, miközben itt nincsenek virágok és érzik az érintést onnan, ahol senki nincsen! Ti eddig soha nem engedtétek meg ezt. Szinte túl sok ez már ahhoz, hogy partnerem lábon maradhasson!

 

Áldott legyen az Emberi Lény, aki megérti azt, ami már megtörtént, mivel fontos láncszemet képez nemcsak a szobában lév?knek, nem a városnak, nem is ennek a Földnek, hanem azoknak az életeknek, akik itt vannak és azoknak, akik tanúi voltak ezeknek! Ezeket az eseményeket sokan meg fogják figyelni és emlékezni fognak erre a napra és ünnepelni fogják életüket akkor, amikor elhagyják majd a Földet! Beszélni fognak err?l a napról, amikor a lemúriaiak veletek találkoztak! És így is van, eljött a pillanat távozásunkra! Nagyon nehéz elhagyni ezt a helyet! A kapcsolat el?ször jött létre és túlmutat mindazon, amit partnerem valaha is látott e tevékenysége folyamán. Megmondom neked, hogy mit jelent ez, kedves partner: Az Emberi Lények éppen sejtszinten beleszerettek egymásba! Megjelent az egyensúly. Létrejött... megvalósult, beteljesedett a gyógyulás!

 

És így van!

Köszönjük! KRYON

 

Fordította: Korpos Magdi