Create an account
Étlap
· Főoldal
· ::- Galéria -::
· Ajánlj minket!
· Archív cikkek
· Cikk küldése
· Egyéni beállításaim
· Észrevételek, javaslatok, szidalmazás
· Fórumok
· GYIK - amit mindig kérdeztek
· Keresés
· Letöltések - [Fénykör hírlevelek]
· Olvasóterem
· Rovatok - téma szerinti bontásban
· Statisztikák
· Személyes üzenetek
· Tagok listája
· WWW linkek a többiekre
 
Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó

Biztonsági kód: Biztonsági kód
Írd be a biztonsági kódot

Még nem regisztráltad magad? Itt megteheted. A regisztrált felhasználók számos előnnyel rendelkeznek: dizájnváltás, hozzászólások beállítása, és hozzászólások saját név alatt.
 
Ki olvas minket?
Jelenleg, vendég és regisztrált felhasználó olvas bennünket.

Jelenleg névtelen látogató vagy. Ingyenesen regisztrálhatod magad, ide kattintva
 
Starchild - Csillaggyerek magyarul

 STARCHILD fordítások
STARCHILD fordítások


Módosítás:
2009. március 4.

Márciusi energiák - 2009 Megnéz

 
Solara

 SOLARA
SOLARA


Módosítás:
2008. március 6.
 
Ajánlott böngészõ
 
Sztaki szótárKeresett szó:
Kis-/nagybetű nem számít
Ékezet nem számít
Táblázat készítése

 
Szabad-energia sorozat - Második rész - Energia Mindenütt
ÚjdonságNeoo Szerző: "Részlet

Tom Perks - A titokzatos szabad-energia cím? könyvéb?l

Energia mindenütt

Energia alapú világszemlélet - Mi az energia?

Egyszer? tény, hogy a szellemi fejl?désnek - azaz az emberi tudás evolúciójának - els? lépcs?jét mindig tudományok, illetve a tudományos kutatások során elért, bizonyítható eredmények képviselik. Ez a m? terjedelmét és stílusát tekintve sem kíván bonyolult fizikai és technikai részletekkel foglalkozni. Ám ahhoz, hogy egy új típusú, univerzális er?forrásról elgondolkodtató leírás születhessen, illetve ez az er?forrás érthet?, hétköznapi nyelven is bemutatásra kerüljön, az olvasónak tisztába kell kerülnie az energia, mint tudományos jelenség természetével.

Lássuk mi is az energia! Az energia fogalma tulajdonképpen sokféle szempont alapján meghatározható, a legtöbb definíció azonban abba a sajátos hibába esik, hogy azt csupán ez bizonyos néz?pont, illetve tudomány szemszögéb?l írja le, illetve határolja be. Valójában azonban ezek a meghatározások - bár természetesen tudományos háttérrel rendelkeznek - adott esetben tökéletesen helytállóak és széles körben elfogadottak, csupán részigazságokat fejeznek ki az energia valódi természetér?l.

Ez az eszencia tulajdonképpen - igazi lényét tekintve - meghatározhatatlan és korlátlan, rendkívül sokféle alakban jelenik meg az embert is magába foglaló Univerzumban. Ha mégis, valamilyen általános érvény? szempont alapján, meghatározást keresünk, a következ?höz hasonló, rövid definíciót kaphatunk: az energia az az ?sesszencia, mely a Világegyetemet különböz? megjelenési formákban alkotja.

Az Univerzumot képez? energia legfontosabb tulajdonságai közé tartozik, hogy az, valamilyen formában állandóan megnyilvánul, folyamatosan változik és átalakul, számos létezési alakban, illetve jelenségként nyilatkoztatja ki önmagát. A Világegyetemben az energia sok-sok formája fellelhet?: megjelenik például napenergiaként, h? formájában, mágneses energiaként, elektromosságban, érzékeljük fényként, avagy hanghullámok által, valamint az emberi szem számára leggyakrabban megtalálható formájában, szilárd anyagként is… sokáig sorolhatnánk változatos alakjait, olyanokat, melyeket régóta ismerünk, és olyanokat is, melyek az elkövetkezend? hónapok felfedezéseire várnak.

Legmodernebb kvantum-fizikai kutatások és kísérletek eredményei igazolják azt - a mára már korántsem újnak mondható feltételezést - miszerint Világegyetemünk egy folytonosan változó, egy szüntelen átalakulás állapotában tartózkodó energia-halmazból épül fel. Ennek a halmaznak rendszerei – bizonyos, jól meghatározható törvények alapján – folyamatosan, újra és újra magasabb energia-szint elérésére törekednek. A kvantumfizika felfedezései meghaladják a materializmus k?be vésett törvényeit: olykor megdöbbent? és izgalmas eredményei által a kor embere elérkezett ahhoz a szellemi tudásszinthez, melyben tudományos bizonyítékkal is szolgálni tud az eddig többnyire spirituális irányzatokból ismert energia alapú Világegyetem rejtélyeit illet?en.


Az Univerzum szerkezete


A már említett, új típusú er?forrás megismerésének érdekében szükséges néhány szót ejteni az Univerzum szerkezetér?l is:

Mára igazolást nyert tehát az a tény, hogy energia alkotja az Univerzumban létez? dolgok összességét. Kivétel nélkül mindent: a fényt, hangot, az öt elemet, a gázbolygókat és üres teret (?rt), s?t, még a szilárd testek is valójában alacsony rezgés?, „s?r?” min?séggel rendelkez? energia-hullámok. Minden emberi érzékszervvel látható jelenség tehát közös eszenciával bír: a kövekt?l kezdve, a vízen, t?zön át az emberi testig minden energia, ugyannak az ?s-princípiumnak különböz? formákban történ? megnyilvánulása.


A Fraktál elmélet: mi az a fraktál?


A kvantum-fizika eredményei alapján egy új típusú szerkezeti modell bontakozik ki az Univerzum rejtélyes világát illet?en. Egyre több kutató és szakember állítja, hogy a Világegyetem felépítése fraktál-jelleg? alapokon nyugszik: ez a szerkezeti min?ség pedig alátámasztja azt a feltételezést, mely szerint, a Világegyetem akár a legkisebb alkotóelemének felépítése, valamint m?ködési elve is megegyezik a nagy Egész összetételével és szerkezetével.

Az Univerzum összetétele így az önhasonlóság elvén alapul: egy kisebb rész, avagy alrendszer, felnagyítva ugyanolyan struktúrát mutat, mint az azt magában foglaló nagyobb egység. Hasonló szerkezettel bír - bizonyos mértékig - például, a természetben a villám mintázata, a levél erezete, a felh?k formája, a hópelyhek és es?cseppek alakja, a hegyek csipkézete, a fák ágai, a hullámok fodrozódása és még számtalan más jelenség.

A fraktálokat Benoit Mandelbrot lengyel származású, francia matematikus vezette be a modern tudományba. ? a fraktál-geometria atyja, az általa felfedezett Mandelbrot-halmazt - mely az egyik els?ként ismertté vált, leghíresebb önagába visszatér? forma - róla nevezték el. Mandelbrot eredményei eddig mindössze egy nem túl közkedvelt tantárgy számottev? újdonsága lehetne, ám Benoit azt is bebizonyította, hogy a fraktál-elmélet nem csupán matematikában alkalmazható, de a természetben, s?t, még az emberi testben is sok helyen megtalálható szerkezeti minta.

A fraktál jelenség - annak minden sajátos tulajdonságával együtt - tehát a Világegyetemben nagy számban el?forduló szerkezeti minta, melynek „viselkedése” és összetétele egy bizonyos, jól meghatározott elv szerint m?ködik, így ez az elv problémamentesen bemutatható a hétköznapi ember számára is.


A rezonancia elve, avagy a hullám – minden mozog


Az elv pedig, mely az Világegyetem energia alapú jelenségeit egy viszonylag könnyen értelmezhet? rendszerbe foglalja, a rezonancia elve. Ez a törvény a nyugati gondolkodásmód jellegzetességeihez közel áll, ugyanis a tudomány szempontjából közelíti meg - az eddig többnyire ezoterikus kategóriába sorolt – leírást az embert körülölel? valóságot illet?en, illetve az Univerzum felépítésére, tulajdonságaira és természetére vonatkozólag.

A rezonancia elve egy nagyon egyszer? törvény, mely kölcsönhatás természet?. Kifejezi, ahogy kett?, vagy több - fizika dimenzióban akár távoli - tárgy, jelenség egymással kapcsolatba lép, illetve kommunikációt hoz létre. A Világegyetemben ugyanis semmi sem történik ok nélkül: minden megnyilvánulás egymással szoros kölcsönhatásban áll, és minden jelenség törvényszer? viselkedése a rezonancia folyamatára vezethet? vissza. Ha két egység között a kapcsolat megvalósul, a befogadott energia magában fogja hordozni a kibocsátó forrás összes jellegzetességét. A kapcsolat létrejöhet a Világegyetem rendszereinek és alrendszereinek bármely szintjén: két vagy több galaxis, két bolygó, de természetesen akár ember és társadalom, illetve ember és ember között is.

A rezonancia valójában egy rezgésen alapuló reakció: egy bizonyos kapcsolat, mely elindul és elmélyül egy befogadó rendszerben, amely a kibocsátó rendszerre hangolódik. Lényeges szempont, hogy a folyamat csak akkor kezd?dhet meg, amikor az abban részt vev? kett?, illetve több rendszer rezgésszintje nagyon közeli, vagy azonos. A hídon masírozó katonák klasszikus esete a rezonancia kiváló példája: a ritmikus menetelés által kiváltott frekvencia megváltoztatja még a legmasszívabb szerkezet? híd fizikai tulajdonságait is.

Miért történik mindez így? A válasz – csakúgy, mint maga a Világegyetem óriási energia-masszájának szüntelen átalakulása is – a folyamatos fejl?dés fogalmával magyarázható. Az Univerzumban minden létez? jelenség - benne természetesen az ember is - egyensúlyra, mégis dinamikus fejl?désre, újra és újra magasabb energiaszint harmonikus úton történ? elérésére törekszik. Ez a jelenség pedig tulajdonképpen nem más, mint az evolúció folyamata.

Bár a klasszikus fizika is jól ismeri a rezonancia elvét: mechanikában, akusztikában, elektromágnesességben is ismert fogalom, ám azt nem veszi figyelembe, hogy ez a jelenség az Univerzum teljes egészére is, nem csupán annak alrendszereire alkalmazható. Ahogy a keleti ezoterikus spiritualitás hagyománya, mára a modern kvantum-fizika sem passzívnak, tehetetlennek és mozdulatlannak fogja fel az „anyagot”(tulajdonképpen alacsony frekvenciájú energiát), hanem egy folyamatos, rezg? jelleg? mozgással írja le azt.

Tudomány és spiritualitás irányzatok tehát egyaránt kifejezik, hogy az Univerzum dinamikus természet?, és egyfajta állandó, rezg? mozgással jellemezhet?. Napjainkra válik egyre inkább nyilvánvalóvá, hogy az Világegyetemet alkotó energia-massza sohasem mozdulatlan, hanem dinamikus egyensúlyi állapotban rezeg. Mivel a rezg? mozgás hullámok által terjed, ezért hullámzás képezi a Világegyetem mozgásának alapját.


Egy új technológia tudományos háttere


Az Univerzum energia alapú felépítése, tudományos szempontból - az atom pozitív és negatív energiára történ? felosztásával gyakorlatilag már bizonyított. Számtalan feltaláló, természet egészét megbonthatatlan egységként kezel? tudós, avagy szellemi tanító, spirituális mester egyöntet?en állítja: a Világegyetem maga óriási energiahalmaz, melyben egy adott energia-típus folyamatosan átalakul, azaz transzmutálódik egy másik megjelenési formába.

A különböz? energiatípusok formájában életre kelt jelenségek pedig, végs?-soron, mind közös maggal, közös lénnyel rendelkeznek. Másképpen kifejezve: minden észlelt jelenség egyetlen ?senergia sokszín? megnyilvánulása, illetve annak különböz? megjelenési formája. Világegyetemünkben, minden létez? és valaha létezett felosztható tehát apró alkotóelemeire, egészen addig a pontig, amíg végs? elemként színtiszta energiához nem jutunk.

Mára tudományos szempontból is megállapíthatóvá, mi több, bizonyíthatóvá válik tehát, hogy egy bizonyos energia minden létez? jelenséget áthat. Ennek az egyetemes, bárhol megtalálható esszenciának tudatos felismerése egy tökéletesen új típusú technológia kialakulását jelenti az emberiség számára. Ez a technológiai reneszánsz pedig a küszöbön áll: ténylegesen akkor valósulhat meg, ha a kor embere, az úgynevezett energia alapú gondolkodásmódot maradéktalanul elsajátítja.

Az Univerzumot képez? esszencia m?ködésének egy teljesen újszer? megközelítése szükséges ugyanis ahhoz, hogy ezt a tanulmányt - amit most a kezünkben tartunk - racionális szinten is megérteni kívánjuk. Ez a m? az Világegyetemet éltet? er? egy olyan megközelítését szeretne megismertetni az olvasóval, melyben planétánk jelenségeit, - mint energiák változatos formáit - megfigyelés illetve értelmezés során, új látásmódba helyezheti. Teszi mindezt azért, hogy az így keletkezett megértés, tudásbeli fejl?dés, elvezessen bennünket egy úgynevezett „szabad-energia” forrásához…”
"
Ideje: Január 25, kedd, 17:01:58 Szerző: Zapverho
 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: Újdonság
· Írta: Zapverho


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Újdonság:
Mihály Arkangyal 2007. januári üzenete

 
Cikk értékelés
Átlagos érték: 5
szavazat: 4


Kérlek értékeld ezt a cikket:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz


 
Beállítások

 Nyomtatható változat  Nyomtatható változat

 Küldd el levélben!  Küldd el levélben!

 
Shaumbra - Az Új spirituális Energia osztályterme
2003. - 2013. Shaumbra Az Új Energiában
Az oldalon közzétett cikkek "Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország" licensz alatt elérhetõek. Azaz non-profit keretek között, módosítások nélkül (teljes terjedelemben), a szerzõ és a weboldal címének feltüntetésével szabadon utánközölhetõek a szerzõ elõzetes írásos beleegyezése nélkül is.

Oldal generálás: 0.103 másodperc

:: fisubsilver phpbb2 style by Daz :: theme by www.nukemods.com ::